car-contract

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία προς το παρόν εκμισθεί στον υπογράφοντα μισθωτή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, το όχημα που αναφέρονται στο παρών συμβόλαιο της απόλυτης αρεσκείας του μισθωτή και κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προβαίνει στην παρούσα εκμίσθωση.

 1. Το όχημα είναι στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Εταιρείας, βρίσκεται σε άριστη μηχανκή κατάσταση την οποία διαπίστωσε ο μισθωτής, συνοδεύεται δε από τα κατάλληλα λάστιχα, τα αναγκαία εργαλεία, εξαρτήματα και εξοπλισμό τα οποία είναι υποχρεωμένος ο μισθωτής να επιστρέψει με το όχημα στον τόπο και χρόνο που έχει προσδιοριστεί στην πίσω σελίδα του παρόντος, αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση της εκμισθώτριας δια ζημίας θετικός ή αποθετικάς.
 2. Απαγορεύεται ρητά το όχημα να χρησιμοποιηθεί:

    (α) Για μεταφορά βαρέων πραγμάτων και αποσκευών.

    (β) Για μεταφορά περισσοτέρων ατόμων απ’ αυτά που αναγράφονται στην άδεια του.

    (γ) Κατά παράβαση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

    (δ) Να οδηγείται από τρίτο πρόσωπο πέραν αυτών που δηλώθηκαν στο παρόν.  

    (ε) Nα εκμισθωθεί περαιτέρω, να ρυμουλκήσει, να λάβει μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα δρόμου.

    (στ) Σε περίπτωση οδηγήσεως οπό δύο ή πλέον οδηγών, να δηλωθεί αυτό και να συμπεριληφθεί στο παρόν υπό την προϋπόθεση να  

           τηρείται το όριο ηλικίας, η κατοχή άδειας οδηγήσεως ή όποιας άλλης νόμιμης προϋπόθεσης.

     (ζ) Η ευθύνη όλων των οδηγών, και του μισθωτή είναι συσσωρευτική και εις ολόκληρον έναντι της εκμισθώτριας.

 3.  Κατά το χρόνο ο μισθωτής και ο οποιοσδήποτε υπογράψει το παρόν, είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει το όχημα, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη λαδιού, νερού, κτλ ως επίσης την κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλεια κινήσεως του.

 4. Ο υπογράφων το παρόν ευθύνεται ομού και εξ ολοκλήρου μετά του προσώπου που εκπροσωπεί για την παρούσα μίσθωση.
 5. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος όπως και στον τόπο που συμφωνήθηκε, με τις προσθετές επιβαρύνσεις που συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στην πίσω σελίδα. Η μη παράδοση του οχήματος κατά τον συμφωνηθέντα τόπο και χρόνο δημιουργεί ευθύνες θετικές και αποθετικές στον μισθωτή, διότι τέτοια παράδοση αποτελεί εγκατάλειψη με συνέπεια του μισθωτή και του εγκαταλείποντας σε περίπτωση ζημιών κάθε φύσης.
 6. Για την καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος υποχρεούται ο μισθωτής σε αποζημίωση της εκμισθώτριας, ανεξάρτητα της καταβολής του αντίστοιχου μισθώματος.
 7. Το μίσθιο όχημα είναι ασφαλισμένο του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σχολαστικά. Την κάλυψη των, πέρα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ζημιών αναδέχεται ο μισθωτής.
 8. Ο μισθωτής σε περίπτωση προσθετής ασφάλισης στην πίσω σελίδα, δεν ευθύνεται αντίστοιχα για ζημιές που δεν οφείλονται σε σύγκρουση, όπως αναγράφεται λεπτομερώς στους όρους πρόσθετης ασφάλισης στην πίσω σελίδα.
 9. Ο μισθωτής του οχήματος υποχρεούται όπως και ο ή οι οδηγοί αυτού, σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα ασφαλιστικά μέτρα, να μεριμνήσει για τη λήψη αποδεικτικών μέσων αρνούμενος την υπαιτιότητα και ευθύνη του, ειδοποιώντας άμεσα τηλεφωνικά την εκμισθώτρια ή το πλησιέστερο γραφείο αυτής, όπου κι αν βρίσκεται. Ομοίως υποχρεούται να παραδώσει σημείωμα κατατοπιστικά για το συμβάν καθώς και κάθε στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με το συμβάν, στην εκμισθώτρια του οχήματος εντός 24 ωρών.
 10. Η εκμισθώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για αντικείμενα των υποψηφίων πελατών της, των επιβαινόντων στα εκμισθούμενο οχήματα, είται κατά το χρόνο της σύμβασης και εις τα οχήματα εγκαταλειφθέντα είτε προ του χρόνου της σύμβασης και εντός των γραφείων εγκαταλειφθέντα, είτε μετά τη σύμβαση οπουδήποτε σε χώρο της εταιρείας εγκαταλειφθέντα.
 11. Ο μισθωτής οδηγός δεν καλύπτεται από το συμβόλαιο ασφάλισης όπως επίσης ΔΕΝ καλύπτονται και τα επιβαίνοντα πρόσωπα εκτός εάν έτυχαν ίδιας ασφάλειας, όπως ο όρος της πίσω σελίδας ορίζει.  Επίσης δεν καλύπτονται οι αποσκευές επιβαινόντων και οδηγού.
 12. Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος από πρόσωπο το οποίο δεν ενέκρινε η εταιρεία και το οποίο δεν αναγράφεται στην παρούσα μίσθωση.
 13. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του μισθωτή πως έχει άδεια οδήγησης που εκδόθηκε πριν από 1 έτος τουλάχιστον ή ότι είναι πάνω από 21 ετών, η ευθύνη αυτού εκτός της εκ της παρούσης μίσθωσης απορρεούσης επεκτείνεται μη αποκλειόμενης κατ της ποινικής διώξεως αυτού.
 14. Απαγορεύεται η επισκευή του οχήματος από τον ίδιο το μισθωτή σε περίπτωση βλάβης.

 15. Ο  μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει οποιαδήποτε μηχανική βλάβη ή αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών, ζαντών καθώς επίσης και για ζημιές στο κάτω μέρος του εκμισθωθέντος οχήματος. Οι ανωτέρω ζημιές δεν καλύπτονται σε καμιά περίπτωση από μικτή ασφάλεια.

 16. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η παρεμπόδιση λειτουργίας του χιλιομετρικού συστήματος (κοντέρ) καθώς και η επιδιόρθωση αυτού. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού από το μισθωτή, η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί σε προσδιορισμό των χιλιομέτρων κατά την κρίση της, η οποία θα είναι υποχρεωτική για τον μισθωτή.
 17. Απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από την Ελλάδα χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
 18. Απαγορεύεται η οδήγηση του μισθωθέντος σχήματος κατά παράβαση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Τροχαίας.
 19. Απαγορεύεται η στάθμευση του σχήματος σε απαγορευμένα μέρη, για τυχών δε τέτοια παράβαση ευθύνεται ο μισθωτής. Σε περίπτωση που η εταιρεία ζημιωθεί είτε θετικά (πρόστιμο) είτε αποθετικά (αφαίρεση πινακίδας), ο μισθωτής υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε  ζημιάς της εταιρείας, την οποία υπόσχεται να καταβάλει.
 20. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει το μίσθωμα κατά την παράδοση του οχήματος (εκτός άλλης συμφωνίας) και το οποίο μίσθωμα εξάγεται βάσει των ενδείξεων του χιλιομετρητή κατά την παραλαβή και την παράδοση του οχήματος.
 21. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και παντός άσχετου με την παρούσα σύμβαση, όπως και η χρησιμοποίηση ταυ οχήματος ως οργάνου για διάπραξη παράνομης ή αξιόποινης πράξης. Η παράβαση του όρου αυτού και η επελθούσα ζημιά αναλαμβάνεται από τον μισθωτή, οδηγό, κτλ.
 22. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρεία με το ταχύτερο μέσο και να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο για την πλέον μίσθωση, εντός 48 ωρών προ της λήξης της μίσθωσης, αλλιώς είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά έναντι της εκμισθώτριας για παράνομη ιδιοποίηση του οχήματος.
 23. Η εκμισθώτρια έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως για αυτήν την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε κι αν διαπιστώσει ότι ο μισθωτής ποιείται κακή χρήση του οχήματος και κατά παράβαση των όρων της παρούσης.
 24. Η εκμισθώτρια δικαιούται να αφαιρέσει το όχημα από τον μισθωτή και από όποιον άλλο κατέχει το όχημα μετά το πέρας του χρόνου μισθώσεως άνευ ουδεμίας προειδοποίησης χωρίς να έχει ευθύνη έναντι του μισθωτή και παντός τρίτου κατέχει το όχημα.
 25. Ουδέν δικαίωμα της εκμισθώτριας δύναται να γίνει αντικείμενο παραιτήσεως είτε αναφέρεται στην παρούσα, είτε συμπεριλαμβάνεται στις εκάστοτε νόμιμες διατάξεις και εκτός της σύμβασης αυτής.
 26. ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΤΙ   ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Οι τυχόν εκπτώσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση μη ακριβόχρονης πληρωμής

Η STAR Rentals είναι πιστοποιημένη από τον Ε.Ο.Τ. και διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας.

(MH.T.E.): 0207Ε810000028200 & 0311Ε810000049600.